Wyrób srebrny próby 925, ocechowany w Poslkim Urzędzie Probierczym.
Nasze produkty
Regulamin

Regulamin

 

 


Właściciel- Firma P&B Brodecki Rafał z siedzibą : ul. Szparagowa 7/15  52-311 Wrocł‚aw ; Punkt sprzedaży : Ul Sierpecka 15 87-630 Skępe o nr. NIP 957-004-59-90

  1. Zamieszczone na stronach wwwabsrebro.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań„ ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego

   2. Transakcja odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiają…cym a sprzedają…cym. 

   3
. Warunkiem dokonania zamówienia jest zarejestrowanie się klienta poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie sklepu www.absrebro.pl

    4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypeł‚nienie formularza zamówienia i przeł‚anie go na wskazany adres e-mail sklepu.

      5. Kupują…cy zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub numeru komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

   6. Zamówienia można skł‚adać‡ 24 godziny na dobę™ przez cały rok drogą mailową….

     7. Każde zamówienie musi zostać przez Państwa potwierdzone. Po złożeniu zamówienia otrzymują Pań„stwo od nas maila wygenerowanego automatycznie z linkiem, na który należy kliknąć celem potwierdzenia zamówienia. Zakup odbywa się w kilku etapach. Etap I to potwierdzenie zamówienia przez klienta. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia uważa się™ za nieważne i zostaje one usunię™te w ciągu 10 dniu od momentu jego złożenia (klient ma prawo do odstą…pienia od zamówienia bez podania przyczyny, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu). Nastę™pnie zakupiony towar zostanie przenoszony do pakowania. Ostatnim etapem zakupu jest wysył‚ka. Otrzymają… Pań„stwo maila wygenerowanego automatycznie z informacją…, że przesył‚ka został‚a już wysł‚ana. Zamówienie nie opł‚acone w okresie 10 dni od momentu jego złożenia, uważa się™ nie ważne i zostaje ono usunię™te przez pracownika naszego sklepu (klient ma prawo do odstą…pienia od zamówienia bez podania przyczyny, nie ponoszą…c żadnych konsekwencji z tego tytuł‚u).  

   9. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się termin dokonania ustaleń„ pomiÄędzy sprzedawcą… a klientem, a ustalona cena za wiążącą….
  Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać‡ je do momentu jego wysł‚ania, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt Biurem Obsł‚ugi Klienta e-mailem pod adresem absrebro@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 542877621

    10. P&B Brodecki zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu www.absrebro.pl

  11. Zamawiane towary są dostarczane do klienta za poś›rednictwem firmy spedycyjnej. Ciężar pokrycia kosztów przesył‚ki spoczywa na Zamawiają…cym.
   

  12. Rozliczenie transakcji może nastąpić‡ poprzez zapłatę™ przelewem na wskazane konto Sprzedawcy, płatności› on line przed wysył‚ką… zamówionego towaru lub zapłatą ™ gotówką w momencie odbioru towaru. .

    13. Termin dostawy w przypadku firmy spedycyjnej wynosi +1 dzień (przesył‚ka dostarczana jest kolejnego dnia od momentu opuszczenia przez nią naszego magazynu). Termin dostawy  oraz sposób płatności› może zostać ustalany bezpoś›rednio z klientem, na jego prośbę™. Strony dopuszczają… możliwość‡ wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposób dostawy lub miejsca odbioru, możliwy także  odbiór osobisty w sklepie P&B mieszczą…cym się™ przy ul.Sierpecka 15 w Skępem , po wcześ›niejszej konsultacji drogą mailową… (absrebro@wp.pl) lub telefoniczną …542877621.

  14. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówieńń lub inny-podany przez ™ Klienta.

  15. Każda osoba wypełniają…ca formularz rejestrowy oraz zatwierdzająca regulamin sklepu pbsrebro.pl będzie otrzymywała maile ofertowe firmy. Usunięcie z listy mailingowej jest dobrowolne wystarczy wysłać maila z prośbą usunięcia maila  z listy mailingowej.

  16. W przypadku płatności gotówką w momencie odbioru towaru formalności związane z cał‚kowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i potwierdzi je pracownik firmy spedycyjnej.


    17. Strony dopuszczają możliwość potwierdzenia szczegółów realizacji zamówienia za pśrednictwem poczty elektronicznej.

   18. Firma P&B Brodecki Rafał wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu (paragony fiskalne) lub na życzenie klienta faktury VAT. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze innych danych niż podane w formularzu zamówieniowym należy pisemnie poinformować firmę P&B Brodecki Rafał o wprowadzonych zmianach. Firma P&B Brodecki Rafał jest płatnikiem VAT.

  19. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.absrebro.pl sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  20. Firma P&B Brodecki Rafał zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zamówienia w trakcie realizacji nie podlegają zmianom cenowym.
  

21. Firma P&B Brodecki Rafał zastrzega sobie prawo do wycofania poszczegónych produktów ze sprzedaży. W przypadku wystą…pienia jakichkolwiek rozbierznoś›ci zdjęcia z opisem Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta w opisie produktu na stronie www.absrebro.pl lub w trakcie korespondencji.
 

22. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. Pbsrebro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  23. Opinie i pytania dotyczą…ce pracy sklepu prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej absrebro@wp.pl

  24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoś›ci za szkodę™ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 31 marca 2000r. Dz.U. nr 22 poz.271.)

  25. Klient poprzez zamówienie towaru za pomocą formularza zamówionego oświadcza, że wyraża zgodę™ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb firmy P&B Brodecki Rafał zgodnie z ustawa "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r.

  26. Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z póżniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być jednak nie naruszony, nie uszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączać dowód zakupu.

  27. Przy zwrocie Klient ma obowiązek podają swój numer konta na które ma zostać‡ dokonany zwrot pieniędzy ( w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściela rachunku). Zwrotowi podlega jedynie kwota zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się na koszt  klienta, nie zwracamy także kosztów przesyłki.

  28. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 6 miesięczną gwarancją. Reklamacje rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).

  29. Reklamacje rozpatrywane będą… w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.

  30. Zwracany lub reklamowany przedmiot należy odesłać przesyłkę pocztową na adres: P&B Brodecki Rafał ul.Sierpecka 15 87-630 Skępe . Sklep nie przyjmuje przesyłek wysł‚anych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatką dotyczącą… przyczyny reklamacji.

  31. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wpłynię™cia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełno wartoś›ciowy, a jeś›li będzie to już nie możliwe (na przykł‚ad z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy pełną wartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru